ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 
 
 ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก ยกฐานะ ให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 134 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอน้ำโสม ห่างจาก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประมาณ 113 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน

เนื้อที่
          ตำบลบ้านหยวก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร จำนวน 55,826 ไร่

อาณาเขต  
          ตำบลบ้านหยวกมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
          - ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
          -ทิศใต้  ติดกับ ตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
          - ทิศตะวันออก ติดกับ   ตำบลนาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
          - ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
b
สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบลงทะเบียน สสส
ระบบ TCNAP
ระบบบันทึกบันชีท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท.
เว็บไซต์ กรมส่งเสริม
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
เว็บไซต์ อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
ข้อมูลทางด้านการเงินการคัลง อปท.
รหัสผ่าน อปท.สำหรับฝึกอบรม
ข้อมูลครู อปท.ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟร์อมทางราชการ
คสช
aec
e-mail
จังหวัดอุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
OTOP
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สสส
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง