ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 
 
วิสัยทัศน์
“ชุมชนตำบลบ้านหยวก  ร่วมใจแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมพัฒนา  ชาวประชาสุขใจ  พ้นภัยจากโรคา”
คำขวัญ
“เศรษฐกิจพอเพียงนำพา ขจัดปัญหาความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง  มีแหล่งท่องเที่ยวท่ามกลางภูผา ยางพารามากมี  นำ้ไหลดีห้วยคะนาน”
 
พันธกิจ
          1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
          2. จัดให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและลดปัญหาการว่างงาน
          3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
          4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
          6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          7. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา

ยุทธศาสตร์

             คณะกรรมการพัฒนา อบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ อบต. 5 ด้าน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   กลยุทธ์

     1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
     ๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
     ๓. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
     4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
     5. พัฒนาระบบจราจร
     6. พัฒนาแหล่งน้ำ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง
กลยุทธ์
     1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
     2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
     3.ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็น
ศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
      1. การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
      2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
      3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
      4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
      5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา  นันทนาการ และการท่องเที่ยว

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
            1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
            2. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
            3.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
           1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
          2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
          3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
          4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
          1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
          2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ
          3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          5. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          6. พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
          7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
b
สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบลงทะเบียน สสส
ระบบ TCNAP
ระบบบันทึกบันชีท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท.
เว็บไซต์ กรมส่งเสริม
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
เว็บไซต์ อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
ข้อมูลทางด้านการเงินการคัลง อปท.
รหัสผ่าน อปท.สำหรับฝึกอบรม
ข้อมูลครู อปท.ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟร์อมทางราชการ
คสช
aec
e-mail
จังหวัดอุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
OTOP
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สสส
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง