ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
ประวัติความเป็นมา
        ประมาณปี พ.ศ. 2339 มีราษฎรอพยพมาจากประเทศลาวและจังหวัดเลย มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณบ้านหยวกในปัจจุบัน ซึ่งมีบุคคลและญาติพี่น้องที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มบุคคล ผู้นำที่มาตั้งรกรากช่วงแรก มีชื่อว่า นายหยวก และต่อมาตั้งเป็นหมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ก็เต็มไปด้วยต้นกล้วยป่า ในเวลาต่อมาได้ขยายหมู่บ้านออกไปรอบๆ ได้แก่บ้านทุ่ง บ้านท่าลี่ ขณะนั้นขึ้นกับตำบลน้ำโสม ต่อมาแยกออกจากตำบลน้ำโสม เป็นตำบลนางัว และในปี พ.ศ. 2522 แยกออกเป็นตำบลบ้านหยวก ซึ่งช่วงแรกมี 7 หมู่บ้าน คือบ้านหยวก หมู่ 1, บ้านหยวกน้อย หมู่ 2, บ้านทุ่ง หมู่ 3, บ้านท่าลี่ หมู่ 4, บ้านน้ำปู่ หมู่ 5, บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 6, บ้านจำปาทอง หมู่ 7 ปัจจุบันมีหมู่บ้านรวม 17 หมู่บ้าน ที่แยกเพิ่มอีก 10 หมู่บ้าน คือบ้านโนนทองคำ หมู่ 8, บ้านโนนสูงใหม่ หมู่ 15, บ้านจำปาทองน้อย หมู่ 16 และบ้านหยวกใหม่ หมู่ 17
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก ยกฐานะจากสภาตำบลบ้านหยวก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ขณะนั้นมีนายบัวลี สิงห์วงษ์ เป็นกำนันและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง และคนต่อมาคือนายกุล แวงคำ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวกเป็นคนแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 – 2547  และนายประเสริฐ โยธากุล เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนต่อมาตั้งแต่ปี 2547-2555 และนายอุดม ยุบลพันธุ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน
 
สภาพทั่วไป
 
     1. ที่ตั้ง/ อาณาเขต
 
          ตำบลบ้านหยวก   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอน้ำโสม ห่างจากอำเภอน้ำโสม 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  108   กิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ จรดเขตตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
- ทิศตะวันออก จรดตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
- ทิศตะวันตก จรดเขตตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
- ทิศใต้  จรดเขตตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 
2.      เนื้อที่
ตำบลบ้านหยวกมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 134 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ถือครองทั้งสิ้น 83,780 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 65,146 ไร่ แยกได้ดังนี้
พื้นที่ทำนา 13,099 ไร่
พื้นที่ทำไร่  31,581 ไร่
ปลูกไม้ผลปลูกไม้ยืนต้น 2,606 ไร่
ปลูกยางพารา 3,718 ไร่
พื้นที่เกษตรอื่นๆ 4,426 ไร่
ป่าไม้, ภูเขา, แหล่งน้ำ 10,716 ไร่
 
3. ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศในตำบลบ้านหยวกเป็นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นเนินสูง, ต่ำ ลาดชัน
 
      4. จำนวนหมู่บ้าน   มี 17   หมู่ ดังนี้
           หมู่ที่ 1 บ้านหยวก                 
           หมู่ที่ 2 บ้านหยวกน้อย
           หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง                    
           หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่
           หมู่ที่ 5 บ้านน้ำปู่                  
           หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำขุ่น
           หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง            
           หมู่ที่ 8  บ้านโนนทองคำ
           หมู่ที่ 9  บ้านโนนสูง                
           หมู่ที่ 10 บ้านแท่น
           หมู่ที่ 11 บ้านโนนผางาม          
           หมู่ที่ 12 บ้านน้ำปู่น้อย
           หมู่ที่ 13 บ้านท่าลี่น้อย             
           หมู่ที่ 14 บ้านหยวกใหม่
           หมู่ที่ 15 บ้านโนนสูงใหม่          
           หมู่ที่ 16 บ้านจำปาทองน้อย
           หมู่ที่ 17 บ้านหยวกใหม่

-.จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก เต็มทั้ง 17 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 - 1
     5. ประชากร
          - จำนวนครอบครัว                  2,523   ครัวเรือน
          - จำนวนประชากรทั้งสิ้น           9,710   คน
                   ชาย                        4,93    คน
                   หญิง                        4,772   คน
 
สภาพเศรษฐกิจ
 
     1. อาชีพ
          อาชีพหลักของราษฎร   คือทำไร่ ทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
- ทำไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย
- ทำสวน ยางพารา ส้ม   ลำไย
 
2.      หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.
- ปั้มน้ำมัน                         20     แห่ง
- โรงสี                              10     แห่ง
- ร้านค้า                            50     แห่ง
 สภาพทางสังคม
 
      1. การศึกษา
          - โรงเรียนประถม 6 แห่ง
 
2. สถาบันและองค์การทางศาสนา
- วัด 3 แห่ง
- สำนักสงฆ์ 15 แห่ง
 
     3. สาธารณสุข
          - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
          - สถานพยาบาลของเอกชน 1 แห่ง
          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
          - มีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ร่วมกับ สปสช.
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
       1 . การคมนาคม
        เส้นทางการคมนาคมในตำบลบ้านหยวกถนนสายหลักคือ สายนางัว – น้ำซึม ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางบางส่วนส่วนใหญ่เป็นลูกรังขรุขระ การสัญจรไปมาลำบาก ถนนเชื่อมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นลูกรังมีรถโดยสารประจำทาง น้ำโสม - สุวรรณคูหา เที่ยวเดียว เส้นทางคมนาคมประกอบด้วย
                   - ถนนลูกรัง มีทั้งหมดประมาณ 230 กิโลเมตร
                   - ถนนลาดยางประมาณ 10 กิโลเมตร
                   - ถนนคอนกรีตประมาณ 13 กิโลเมตร  
                   - อื่นๆ 15 กิโลเมตร  
2.      การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ 30 แห่ง
     3. การไฟฟ้า         
          ตำบลบ้านหยวกมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 100 เปอร์เซ็นต์
 
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 14 สาย
- บึง, หนองและอื่นๆ 21 แห่ง
 
     5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          - ฝาย            จำนวน           30     แห่ง
          - บ่อน้ำตื้น      จำนวน         105     บ่อ
          - บ่อบาดาล     จำนวน          50    บ่อ
          - สระเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรผสมผสาน  จำนวน 250  สระ
          - ประปาหมู่บ้าน จำนวน  20  แห่ง
ข้อมูลอื่นๆ
 
     1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          ป่าไม้    ในตำบลบ้านหยวกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำโสม – นายูง มีภูฮวก ภูลานคำ ภูซางน้อย
          ดิน      ลักษณะของดินในตำบลบ้านหยวก เป็นดินร่วนดินเหนียว สภาพเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ลำไย ยางพารา ฯลฯ
          แร่ธาตุ มีแร่หินปูน บ้านปู่, บ้านน้ำปู่น้อย, บ้านโนนทองคำ
 
    2. มวลชนจัดตั้ง
          - ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน 300 คน
          - ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น จำนวน 200 คน
          - กองหนุนเพื่อความมั่นคงฯ 1 รุ่น จำนวน 100 คน
          - อปพร. 3 รุ่น จำนวน 180 คน
 
 ศักยภาพในตำบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
          1. ผู้บริหาร / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก
 
                   - คณะผู้บริหารทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ  
    2 คน และเลขานุการฯ 1 คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหมด 34 คน
 
2. จำนวนพนักงานส่วนตำบล / ลูกจ้าง / พนักงานจ้าง
                   - จำนวน 42 คน
 
                             สำนักงานปลัด อบต. 22 คน
                             ส่วนการคลัง 4 คน
                             ส่วนโยธา 4 คน
                             ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม 12 คน
- ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตำบลบ้านหยวก
 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/ปวส.  18 คน
 
ปริญญาตรี 21 คน
ปริญญาโท 3  คน 
ข. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
           ประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุน  ประจำปีงบประมาณ 2556  เท่ากับ 30,929,000 บาท
ค. ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่
 
1. การรวมกลุ่มของประชาชน
 
               จำนวนกลุ่มทุกประเภท 47 กลุ่ม

               แยกประเภทกลุ่ม
               กลุ่มอาชีพ                     14      กลุ่ม
               กลุ่มออมทรัพย์              15       กลุ่ม
               กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า          2       กลุ่ม
               กลุ่มสตรี                        15      กลุ่ม
2.      จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบล)
พื้นที่ของตำบลบ้านหยวกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นเนินสูง, ต่ำ , ลาดชันมีแหล่งน้ำธรรมชาติแร่ธาตุ มีถ้ำผาประทุมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มีน้ำตกห้วยคะนานมีน้ำตลอดปีดินดี สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอน้ำโสม คือ ลำไย มะขามหวาน ส้ม   ยางพารา                       
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก จะพัฒนาทุกๆ ด้าน ภายในปี พ.ศ. 2560 อย่างมีคุณภาพ     โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน”
คำขวัญ
“เศรษฐกิจพอเพียงนำพา ขจัดปัญหาความยากจน ชุมชนแข็งแกร่ง สุขภาพแข็งแรง มีสุขถ้วนหน้า   ทำงานเพื่อประชาชน ทำตนให้เป็นลูกจ้าง สร้างงานให้เกิดผล  เพื่อพัฒนาตำบลของเรา” 
 
พันธกิจ
          1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
          2. จัดให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและลดปัญหาการว่างงาน
          3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
          4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
          6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          7. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
          1. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
          2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ
          3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
          5. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          6. พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
          7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
b
สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบลงทะเบียน สสส
ระบบ TCNAP
ระบบบันทึกบันชีท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท.
เว็บไซต์ กรมส่งเสริม
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
เว็บไซต์ อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
ข้อมูลทางด้านการเงินการคัลง อปท.
รหัสผ่าน อปท.สำหรับฝึกอบรม
ข้อมูลครู อปท.ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟร์อมทางราชการ
คสช
aec
e-mail
จังหวัดอุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
OTOP
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สสส
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง