ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 
 
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

      

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ E1/2565 การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

      

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

      

ประกาศ อบต.บ้านหยวก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเชล 2564

      

ประกาศ อบต.บ้านหยวก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม - มีนาคม 2564

      

ประกาศ อบต.บ้านหยวก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

      

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
b
สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบลงทะเบียน สสส
ระบบ TCNAP
ระบบบันทึกบันชีท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท.
เว็บไซต์ กรมส่งเสริม
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
เว็บไซต์ อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
ข้อมูลทางด้านการเงินการคัลง อปท.
รหัสผ่าน อปท.สำหรับฝึกอบรม
ข้อมูลครู อปท.ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟร์อมทางราชการ
คสช
aec
e-mail
จังหวัดอุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
OTOP
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สสส
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง