ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 
 
ยกย่องบุคคลต้นแบบภายนอกหน่วยงาน

     

ยกย่องบุคคลต้นแบบในหน่วยงาน

     

การเชิดชูเกียรติบุคคล ในการดำเนินกิจการอันเป็นทีประจักษ์

     

โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก เรื่อง การติดตั้งบ่อดั

      

โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวกเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสีย ในอาคาร

      

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวกเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....

      

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

     

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
b
สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระบบลงทะเบียน สสส
ระบบ TCNAP
ระบบบันทึกบันชีท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท.
เว็บไซต์ กรมส่งเสริม
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
เว็บไซต์ อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
ข้อมูลทางด้านการเงินการคัลง อปท.
รหัสผ่าน อปท.สำหรับฝึกอบรม
ข้อมูลครู อปท.ทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดแบบฟร์อมทางราชการ
คสช
aec
e-mail
จังหวัดอุดรธานี
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
OTOP
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สสส
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง